فعالیتهای خانه هوشمند اپادانا

برگزاری دوره اموزشی ساختمانهای هوشمند درمحل نظام مهندسی استان سمنان ویژه بانوان مهندس برق جهت تمدید پروانه توسط خانه هوشمند آپادانا

مدرس دوره :خانم مهندس عرب احمدی

تاریخ برگزاری دوره:۹۶/۸/۱۰