برگزاری دوره ساختمانهای هوشمند جهت ارتقا پایه مهندسین برق در خانه هوشمند اپادانا (۹۶/۴/۱)